top of page

般若心経済産業省

観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舎利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舎利子是諸法空想不生不滅不垢不浄不増不減是故空中無色無受想行識無限耳鼻舌身意無色声香味触法無限界乃至無意識界無無明亦無無明尽乃至無老死亦無老死尽無苦集滅道無知亦無得以無所得故菩提薩垂依般若波羅蜜多故心無圭礙無圭礙故無有恐怖遠離一切転倒夢想究境涅槃三世諸仏依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真実不虚故説般若波羅蜜多呪即説呪曰羯帝羯帝波羅羯帝波羅僧羯帝菩提僧莎訶梶山弘志経済産業大臣牧原樹経済産業副大臣松本洋平経済産業副大臣中野洋昌経済産業大臣政務官宮本周司経済産業大臣政務官安藤久佳経済産業事務次官田中繁広経済産業審議官糟谷敏秀官房長田中茂明総括審議官荒井勝喜政策立案総括審議官田中茂明公文書監理官三角育生サイバーセキュリティ情報化審議官須藤治地域経済産業審議官小澤典明技術総括保安審議官桜町道雄審議官政策総合調整担当太田雄彦政策統括調整官イノベーション担当福永哲郎政策統括調整官国際関係担当片岡宏一郎秘書課長茂木正参事官技術高度人材戦略担当併大臣官房総務課危機管理災害対策室長添田隆秀人事企画官佐竹佳典人事審査官込山誠一郎企画官労務担当畠山陽二郎総務課長田岡卓晃国会業務室長細谷賢二業務管理官横島直彦政策立案推進室長千嶌浩公文書監理室長畠山陽二郎政策審議室長保坂伸首席経済安全保障政策統括調整官飯田陽一経済安全保障政策統括調整官今給黎学経済安全保障政策統括調整官香山弘文経済安全保障室長新原浩朗首席アジア新産業共創政策統括調整官保坂伸アジア新産業共創政策統括調整官広瀬直アジア新産業共創政策統括調整官山室芳剛アジア新産業共創政策室長日暮正毅グローバル産業室長山室芳剛グローバル産業室企画官金指壽第四次産業革命政策室長飯田健太会計課長横島直彦政策評価広報課長野澤泰志広報室長田中英治情報システム厚生課長併情報公開推進室長併個人情報保護室長山下毅統括情報セキュリティ対策官佐野俊厚生企画室長

bottom of page